مدیریت اجرایی

شروع

با سلام 

ما هم سر پیری هوس وبلاق نویسی کردیم و با این زبان الکن می خواهیم در خصوص کاربرد مدیریت اجرایی در پروژه ها مطلب بخوانیم و بنوسیم بلکه یک مقدار مدیریت پروژه یاد بگیریم تا این همه در پروژه ها ضرر و زیان ندهیم